Use

 The word ใช้ – to use. Has many uses in Thai as Khun Wannaporn shows us

ใช้ chái = to use
คุณใช้มีดกับส้อมเป็นมั้ย
kun chái mêet kàp sôm bpen mái
Do you know how to use knife and fork?
ผมใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้มั้ย
pŏm chái kom-piw-dtêr kŏng kun dâai mái
Can I use your computer?
โปรแกรมนี้ใช้ง่ายมาก
bproh graem née chái ngâai mâak
This program is very easy to use.
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
paa-săa têe chái nai gaan sèu săan
Language used in communication.

ใช้ chái = to spend
วันนี้ผมใช้เงินไปสามร้อยบาท
wan-née pŏm chái ngern bpai săam rói bàat
I spent 300 baht today.

ใช้ ( คืน ) chái ( keun ) = to pay back ( one’s debt )
คุณติดเงินผมห้าร้อยบาท เมื่อไหร่จะใช้ ( คืน )
kun dtìt ngern pŏm hâa rói bàat mêua rài jà chái ( keun )
You owe me 500 baht, when are you going to pay back?

ใช้ชีวิต chái chee-wít = to live one’s life
ใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่
chái chee-wít kŏng kun hâi dtem têe
Live your life to the fullest.

มันต้องใช้เวลา
man dtông chái way-laa
It takes time.
( literally it must use time )

ใช้ chái = to get someone to do something for you
A : เบียร์หมดแล้ว ทำไงดี
bia mòt láew tam ngaai dee
We have run out of beer, what are we going to do?
B : ใช้ยามไปซื้อสิ
chái yaam bpai séu sì
Get the security guard to buy some!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *