Stomach

Stomach and abdominal matters from Khun Wannaporn

ท้อง tóng

1. stomach

ปวดท้อง bpùat tóng = to have a stomachache
ท้องเสีย tóng sĭa or ท้องเดิน tóng dern = to have diarrhea
เมื่อคืนผมท้องเสีย ต้องตื่นไปเข้าห้องน้ำหลายรอบ
mêua keun pŏm tóng sĭa dtông dtèun bpai kâo hông nám lăai rôp
Last night I had diarrhea, I had to get up to go to the toilet for several times.
ท้องผูก tóng pòok = to be constipated
ถ้าคุณท้องผูก คุณควรกินน้ำเยอะๆ
tâa kun tóng pòok kun kuan gin nám yúh yúh
If you are constipated, you should drink lots of water.
ท้องร้อง tóng róng = rumbling stomach
ผมหิวจนท้องร้อง
pŏm hĭw jon tóng róng
I am so hungry that my stomach is rumbling.

2. to be pregnant

แฟนผมท้องครับ
faen pŏm tóng kráp
My gf is pregnant.
ผมทำผู้หญิงท้อง
pŏm tam pôo yĭng tóng
I got a woman pregnant.
ท้องกี่เดือนแล้วคะ
tóng gèe deaun láew ká
How long have you been pregnant?
คลอดเมื่อไหร่คะ
klôt mêua rài ká
When’s the baby due?
คลอด klôt = to give birth

taken with permission from Learn Thai with Porn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *