Shoe Shopping

Shoe shopping  Brilliant Winter

Brilliant Winter takes us shopping for shoes
shoe shopping

ConversationA : May I help you ?
– ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ
– Hai dichaan chuay arai mhai ka

B : I’m looking for new high heeled shoe.
– ดิฉันต้องการรองเท้าส้นสูงแบบใหม่
– dichaan tøngkan røngthāo sonsūng baeb mhai ka

B: Did you have any new style come in ?
– มีแบบใหม่ ๆเข้ามาบ้างไหมคะ
– mee baeb mhai mhai khao maa bang mhai ka

A : Yes, sir. Please come this way. By the way, What size do you wear ?
– มีค่ะ เชิญทางนี้
แล้วคุณสวมเบอร์อะไรคะ
– mee ka choēn taangnee ka.
Laew kun sūam boē arai ka

B : Size four.
– เบอร์ 4
– boē see ka

A : Here you are. Would you like to try it on ?
– นี่ค่ะ ลองสวมดูก่อน
– nī ka løng sūom doo goan

B : This is just the right size. How much ?
– สวมได้พอดีเลยค่ะ ราคาเท่าไร
– sūom dai pødee loei ka raakaa thaorai ka

A : Five hundred baht, please.
– 500 บาท ค่ะ
– haa røi bath ka

B : They are too expensive but very attractive and comfortable.
– แพงไป แต่สวยเตะตาดี ใส่สบายด้วย
– Paeng pai tae suay tetaa dee sāi sabāi duay.

B : Can you lower the price?
– ลดราคาได้ไหม
– lod raakaa dai mhai

A : How much can you pay, Madam ? Anyway, I’ll make a special price
for you, four hundred, eighty.
– คุณคิดว่าจะซื้อได้ในราคาเท่าไรคะ เอางี้ก็แล้วกันดิฉันจะลดพิเศษให้
สำหรับคุณ 480 บาท ก็แล้วกันค่ะ
– kun kid waa ja seū dai nai raakaa thaorai ka
– ao ngee gø laewkan dīchaan ja lod pīset hai samrhaab kun see røi paed sib bath gø laew kan ka

B : How about 430?
– สี่ร้อยสามสิบละกัน
– see røi saam sib la kan.

A : O.K. Just for you.
– ค่ะ ตกลงเฉพาะคุณคนเดียวค่ะ
– ka tøklong chaphø kun kon dīo ka

รองเท้าคู่ใหม่กัดเท้า = røngthāo koo mhāi kat thāo = the new shoes pinch my feet
ขนาดใหญ่ = khanāt yai = big size
ขนาดเล็ก = khanāt leg = small size

ลดราคา = lôt rākhā = discount
ต่อราคา = tø rākhā = bargain

**I have a trick when you want to bargain with the thai seller. Don’t ask them “dai mhai” , you should say “la kan”. 

Exp.  if the price of shoe is 550 bath and you want to bargain 400 bath.
– SHOULD NOT SAY  see røi bath dai mhai?
– SHOULD SAY  see røi bath la kan.

PS. It just psychology because when you say “dai mhai” they will answer “mai dai” so don’t ask them. Just say seem control them that you want only this price. Use “la kan” of the last sentence when you bargain if they say no, just walk out then they will call you and say yes about your price that you need.**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *