Maths Terms

Maths Terms – Khun Wannaporn

I am starting with something I am not good at, คณิตศาสตร์!!!

คณิตศาสตร์ ká-nít sàat = mathematics
เท่ากับ tâo gàp = to be equal to
บวก bùak = to add ; plus
หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง nèung bùak nèung tâo gàp sŏng
One plus one equals two
ลบ lóp = to minus
ห้าลบสี่เท่ากับหนึ่ง hâa lóp sèe tâo gàp nèung or ห้าลบสี่เหลือหนึ่ง hâa lóp sèe lĕua nèung
Five minus four equals one
คูณ koon = to multiply
สี่คูณสี่เท่ากับสิบหก sèe koon sèe tâo gàp sìp hòk
Four multiplied by four equals sixteen
หาร hăan = to divide
เก้าหารสามเท่ากับสาม gâo hăan săam tâo gàp săam
Nine divided by three equals three

เก่ง gèng = to be good at
ผมทำอาหารเก่ง pŏm tam aa-hăan gèng
I am good at cooking.
ผมไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ pŏm mâi kôi gèng ká-nít sàat
I am not really good at mathematics.
ผมเก่งภาษาฝรั่งเศส pŏm gèng paa-săa fà-ràng-sàyt
I am good at French ( language ).
ผมร้องเพลงไม่เก่ง pŏm róng playng mâi gèng
I am not good at singing.
คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก kun pôot paa-săa ang-grìt gèng mâak
You are very good at speaking English.

*mâi kôi _____ = not really _____.
ผมไม่ค่อยสบายนิดหน่อย pŏm mâi kôi sà-baai nít nòi = I am a little unwell or I am under the weather. *

Some comments

My bad yes, it should pronounced คณิตศาสตร์ ká-nít tà sàat
But often you will hear many Thai people say ká-nít sàat or only ká-nít.

กำลังสอง squared (power of 2) … กำลังสิบ (to the) power of ten …..

1/2 ( เศษ ) หนึ่งส่วนสอง ( sàyt ) nèung sùan sŏng , sàyt is not necessary.
0.78 ศูนย์จุดเจ็ดแปด sŏon jùt jèt bpàet

สี่กำลังสอง = 4 squared and สองเศษสามส่วนห้า = 2 3/5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *