Lies and deceit

Lies and deceit – Khun Wannaporn
We all hear these every day…
โกหก goh-hòk = to lie
คุณโกหกผมทำไม kun goh-hòk pŏm tam-mai = Why did you lie to me?
ข้ออ้าง kôr âang = excuse
ข้ออ้างของคุณเห่ยมาก kôr âang kŏng kun hòie mâak Your excuse is very lame
( hòie is a slang )
ไว้ใจ wái jai = to trust
ผมไว้ใจคุณเสมอ pŏm wái jai kun sà-mĕr I always trust you.
สัญญา săn-yaa = promise ; to promise
คุณสัญญากับผมได้ไหม kun săn-yaa gàp pŏm dâai mái Can you promise me?
หลอก lòk หลอกลวง lòk luang = to deceive
ผมไม่ชอบการหลอกลวง pŏm mâi chôp gan lòk luang I hate deception.
โทษ thôt = to blame
ยกโทษ yók tôht ( hâai ) = to forgive
คุณยกโทษให้ผมได้ไหม kun yók tôht hâai pŏm dâai mái Can you forgive me?
โอกาส oh-gàat = chance ; opportunity
ให้โอกาส hâi oh-gàat = to give someone a chance
คุณให้โอกาสผมอีกครั้งได้มั๊ย kun hâai oh-gàat pŏm èek kráng dâai mái Can you give me one more chance?
ผมสัญญาว่าผมจะไม่โกหกคุณอีก I promise I will not lie to you again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *